A csapatok csapata

Mi lehet a közös a gerillákban, a terroristákban, a különleges műveleti erőkben és az üzleti életben? Egy nyugalmazott amerikai tábornok, StanleyMcChrystal könyvében bemutatja, hogyan tette hatékonnyá az amerikai haderő szupertitkos alakulatát, és megosztja hasznos tapasztalatait az üzleti élet szereplőivel. 

Hogyan vívhatunk sikeres harcot egy globális terrorszervezet ellen? Milyen tapasztalatokat vonhat le az üzleti világ az Abu Muszab az-Zarkávi iraki mészáros utáni hajszából? Legyen szó háborúról vagy üzletről, a gyors reagálás és az adaptáció képessége létfontosságú tényező, különösen egy dinamikusan változó környezetben. E kihívások újfajta kommunikációt és együttműködést tesznek szükségessé: napjainkban az együttműködésre való törekvés jelenti a kreativitást, a csapatmunka pedig az innovációt. 

Az új környezet juttatta egyértelmű előnyhöz 2003-ban a hálózatszerű felépítésű al-Káidát is, lehetővé téve számára a villámgyors csapásmérést, a késedelem nélküli újjászerveződést és az akciók globális koordinálását. A StanleyMcChrystal tábornok által vezetett Alkalmi Harci Kötelék (JSOC) hagyományos, titoktartáson és elszigetelődésen alapuló katonai kultúrája – amely egy letűnt kor sémái szerint igyekezett felszámolni a problémákat – eleinte képtelen volt megbirkózni a feladattal, nem tudott kellő hatékonysággal fellépni a szervezet ellen. 

A JSOC parancsnoka azonban felismerte, hogy egy hálózatot csak egy másik hálózat győzhet le. Ezért aztán az általa vezetett bürokratikus szervezetet két év alatt olyan hibriddé alakította át, amely képessé vált hálózatként működni, de közben megőrizte az évtizedek alatt tökéletesített, hatékony végrehajtáshoz szükséges bürokratikus szervezeti mechanizmusokat is.

Alkalmazkodás a folyamatosan változó környezethez

A drasztikus átalakítás minden szervezet számára lehetséges – igazolják McChrystal tábornok tapasztalatai. Könyvének legfontosabb tanulsága, hogy a kis létszámú csapatok alkalmazkodóképességét és kohézióját a szervezet egészére kell kiterjeszteni. Mindez lehetővé teszi egy olyan „csapatok csapata” felállítását, amely segíti és támogatja a különböző egységek együttműködését, vagyis az egyes csapatok és személyek tudásának, tetteinek szervezeti szintű felhasználását. Az innováció és problémamegoldás így nem egyéni tervezés, hanem csapatmunka eredménye lesz.

McChrystal szerint napjaink dinamikusan változó környezetében hozzá kell szokni ahhoz, hogy a változás életünk része, és a szervezeti kultúra folyamatos átalakításra szorul. Bár könnyű lenne, a kudarcot nem érdemes rajtunk kívülálló okokkal magyarázni, és a bevált, de már kevésbé hatékony eljárások kényelmi okokból való erőltetése sem járható út. A küldetés ma már maga a változás szükségességének felismerése és a cselekvés.

A működőképesség elengedhetetlen feltétele az átláthatóság növelése is, ez biztosítja ugyanis a közös tudatosságot – mutat rá McChrystal. A bizalom kiépítéséhez és az együttműködés előmozdításához gyakran a fizikai tér és a személyes viselkedésmód megváltoztatása is nélkülözhetetlen. Mindez fejleszti az összefüggések megosztásának készségét, azaz lehetővé teszi a csapatok decentralizálását és az egyének (a vezetői szándékkal egyező) önálló cselekvését. 

Fontos tapasztalat az is, hogy a döntési szint lefelé tolása felgyorsítja a résztvevők reakcióidejét. Ez az újfajta megközelítés egyúttal szükségessé teszi a hagyományos vezetői felfogás megváltoztatását is: a vezető szerepe az egyszerű utasítást adó és ellenőrző mikromenedzseléshez képest lényegesen tágabb értelmezést nyer.

Az egyes csapatok döntési jogkörének és tapasztalatainak megosztása, hasznosítása tette lehetővé a JSOC számára is a bekövetkező változásokhoz való gyors alkalmazkodást, valamint azokat az innovatív megoldásokat, amelyeket a felülről lefelé irányuló vezetési szemlélet jó eséllyel ellehetetlenített volna.

Tizenhétszeres hatékonyságnövekedés

A folyamat a JSOC esetében olyan szervezeti formát eredményezett, amely tisztában volt a környezeti változásokkal, a felmerülő problémákkal és követelményekkel, rugalmasan alkalmazkodott azokhoz, és nem a vezetőre, hanem inkább a vezetés folyamatára koncentrálva biztosította a hatékonyság növelését.

Fontos áttörés volt az is, hogy – a hagyományos lineáris döntéshozatali folyamat helyett – az információ az átalakított szervezetben mindenki számára elérhető volt, és a JSOC vezetési rendje lehetővé tette, hogy az ad hoc alapon szervezett csoportok – a döntési és cselekvési jogkörök delegálása után – addig elképzelhetetlen sebességgel reagálhassanak a felmerülő információkra. 

A JSOC számos eltérő szervezeti kultúrájú szervezetet tömörített magába, és működtetett sikeresen, egyetlen cél érdekében egy ökoszisztémaként. A csoportok folyamatosan elemezték saját tevékenységüket, és alkalmazkodtak a kialakult helyzethez, illetve az éppen szemben álló félhez. Az együtt dolgozó szervezetek saját maguk tökéletesítették munkafolyamataikat és szervezeti felépítésüket, mégpedig a műveleti környezet által diktált feltételeknek megfelelően – ugyanúgy, ahogyan az ellenfél.

Az átalakított szervezet a 2006 végi havi 18 rajtaütést két év alatt megtizenhétszerezte –mindezt úgy, hogy újabb erőforrásokat nem kapott. Mindössze annyi történt, hogy egy jól körülhatárolt innovációs stratégia mentén, a különböző egységeket egybeolvasztva, a döntéshozatali folyamatokat harmonizálva, a döntési jogköröket a legalacsonyabb szintre delegálva, a kölcsönös bizalomra és személyes kapcsolatokra alapozva lehetővé tették az információ minden irányú áramlását (megosztott vezetés és közös tudatosság) és a szinte azonnali cselekvést (megosztott végrehajtás). 

A McChrystal könyvében megjelenő szervezeti forma (amely az üzleti életben holokrácia néven vált ismertté) a hálózatelméletek során ismertetett legújabb kutatások eredményeit felhasználva próbálja meg a szervezetfejlesztési és vezetéselméleti ismereteket egy magasabb szintre emelni. A szakemberek által bemutatott folyamat egy olyan – teljes együttműködést feltételező – szervezeti módszertan, amelynek lényegét a rugalmas szervezeti struktúra (kis csoportok hálózatszerű szervezése), a hatékony meetingek és döntéshozatali formák (megosztott döntéshozatal), valamint a rendkívül magas szintű autonómia és a folyamatos belső szervezetfejlesztés adják.

Ezekre a meglátásokra és készségekre pedig – működési területtől és a vezetésben betöltött szereptől függetlenül – mindenkinek szüksége lesz a közeljövőben. 

Szervezeti átalakulás a digitális korban

Az újszerű technológiák összekapcsolásával számos robbanásszerű változásra számíthatunk a közeljövőben. Ebben a helyzetben célszerű a szervezeti tanulási folyamatok felgyorsítására, valamint a tanulási képesség fejlesztésére helyezni a hangsúlyt.

Az utóbbi 240 évben a vállalatoknak többször is módosítaniuk kellett stratégiájukat, hogy meg tudjanak birkózni a technológiai váltásokkal. E változások közül három szakaszon vagyunk túl, és jelenleg a negyedik közepén tartunk.

A mostani szervezeti adaptációs folyamatot nevezik sokan digitális transzformációnak. A változások minden érintett területen – legyen szó a biotechnológiáról, a robotikáról, az energetikáról, az információ- és a nanotechnológiáról – figyelmet érdemelnek: az újszerű technológiák összekapcsolásával robbanásszerű változásokra számíthatunk ugyanis a közeljövőben.

Szemünk láttára körvonalazódik ember és gép szimbiózisa, amelynek eredménye a robotika térnyerése, a munkahelyeket veszélyeztető automatizáció, valamint a mesterséges intelligencia és a kiterjesztett valóság technológiai megoldásainak beépülése a mindennapjainkba.

Mi okozza a problémát?

Napjaink folyamatosan változó környezetében minden felgyorsult körülöttünk, miközben a szervezeti-intézményi alkalmazkodáshoz rendelkezésre álló időtartamok rövidültek. Mindez kiszámíthatatlansághoz vezetett, amelyben a vezetők nem képesek kellő gyorsasággal reagálni a változásokra. Az emberi alkalmazkodóképesség nem képes ugyanis lépést tartani a technológiai forradalom exponenciálisan növekvő sebességével, ez pedig kibillent minket az egyensúlyunkból.

Ha nem vagyunk képesek felgyorsítani az egyéni és szervezeti tanulási folyamatokat, a technológia győzedelmeskedik az emberiség felett. Az egyetlen megoldást ebben a helyzetben az jelentené, ha a technológiai innováció helyett a szervezeti tanulási folyamatok felgyorsítására, valamint a tanulási képesség fejlesztésére helyeznénk a hangsúlyt.

A szervezeti tanulási folyamatok újragondolása

Annak érdekében, hogy egy szervezet versenyképes maradhasson a mesterséges intelligenciák korában, olyan egyéni képességek fejlesztésére kell koncentrálnia, mint a problémamegoldás, a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a hálózatépítés és a reziliencia, azaz gyors és hatékony alkalmazkodás a változó körülményekhez. Nem elég azonban ezeket a képességeket egyénileg fejleszteni, szervezeti szinten is el kell terjeszteni őket – ez pedig a vezetők felelőssége.

Bár az egyes vezetéselmélettel foglalkozó irányzatok képviselői évszázadokon keresztül egyetértettek abban, hogy a csúcsszervezetek élén lévő személynek majdnem korlátlan befolyása van az adott szervezet életére, a nemrégiben ismét előtérbe került nézetek már a vezetés megosztott és széttagolt elméletét vizsgálják. Ezen elméletek szerint a vezetés kollektív folyamat eredménye, amelyben nemcsak az adott szervezeti hierarchia csúcsán elhelyezkedő személyeknek van szerepük, hanem a stratégia megvalósítását a szervezet egészében elszórtan befolyást gyakorló személyek garantálják.

A szervezeti tanulási folyamatok újragondolásához két területet érdemes részletesen tanulmányozni: az egyik a követői magatartás, a másik pedig a vezetői szemléletmód átértékelése.

Vezetés mint szociális interakció

A követői magatartást vizsgálva négy fő összetevőt fedezhetünk fel, amelyek támpontokat nyújthatnak a szervezeti tanulási képesség fejlesztéséhez.

Az első, hogy a kapcsolatok alapja a befolyásolási képesség, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vezető képes hatást gyakorolni mások viselkedésére. Ebből adódóan ez a folyamat többirányúvá válik, vagyis adott szervezeten belül gyakorlatilag bárki betölthet vezetői szerepet.

A második megállapítás szerint a vezetés olyan szociális interakció, amelyben a követőknek is aktívan részt kell venniük, hiszen a vezető és a követők közötti interakciók összessége eredményezi magát a vezetési folyamatot. A vezetőnek akkor van igazán komoly befolyása a követőkre, ha hajlandó megosztani a rendelkezésére álló erőforrásokat.

A harmadik észrevétel, hogy a résztvevők mindegyike változást szeretne elérni. Ebben a kontextusban fontos szerepet kap a motiváció, amely változtatásra sarkallja mind a követőket, mind pedig a vezetőket. E változási folyamat célkitűzéseit a vezetők és a követők között össze kell hangolni, illetve el kell fogadni, hogy idővel megváltozhatnak.

Végezetül pedig a változásnak kölcsönös érdekek mentén kell bekövetkeznie. A célkitűzések nem tükrözhetik a szervezeti csúcsvezetők érdekeit, azoknak a követőkkel szoros és folyamatos interakciók eredményeképpen kell kialakulniuk.

Átalakító vezetés

Változó világunkban egyetlen vezető sem képes egy személyben átlátni a folyamatokat, illetve az egyes szervezetek és személyek közötti kapcsolatrendszereket. Ezért aztán különböző helyzetekben eltérő vezetői kvalitású és stílusú emberekre lehet szükség.

Ebben a kontextusban újfajta szemléleten alapuló vezetéselmélet jelent meg a közelmúltban, amely szerint a vezető szerepe független az adott szervezetben betöltött pozíciójától. Az irányvonal képviselői azt vallják, hogy a szervezet valamennyi szintjén vannak olyan személyek, akik adott helyzetben potenciális vezetők lehetnek, és ezek mindegyike képes részt venni az átalakulásban.

Ez a fajta átalakító vezetési szemléletmód folyamatként is értelmezhető, melynek célja az emberek közötti kapcsolatok fejlesztése közös cél eléréséért, közös értékrendszer mentén haladva. Ennek eredményeképp a követők megbíznak a vezetőben, lojálisak lesznek, és összességében képessé válnak arra, hogy az elvártnál több energiát fektessenek a munkavégzésbe.

Az átalakító vezetés nem növekedésre törekszik, hanem fejlődésre. Éppen ezért fontos az átalakító vezetők számára a környezetükben lévő emberek képességeinek és tudásának fejlesztése, valamint olyan munkahelyi környezet megteremtése, amelyben az emberek motiváltabbak és hatékonyabbak.

Megfelelő környezet teremtése

Összefoglalva a javaslatainkat: a legtöbbet azzal teszi egy szervezet a tanulási folyamatok újrastrukturálásáért, ha – a szervezeti kultúra vizsgálatával kezdve, a megfelelő szemléletmódú vezetőket kiválogatva – megpróbál olyan környezetet teremteni, amelyben szabadabban áramlik az információ.

Ebben a környezetben a munkavállalók felhatalmazást kaphatnak mások fejlesztésére is, valamint arra, hogy közös értékrendszer és vízió mentén együtt alakítsák ki az újszerű tanulási folyamat elemeit. A szervezet csúcsvezetésének felelőssége pedig – mint egy jó kertészé – abban áll, hogy támogassa ezt a folyamatot, és előteremtse a sikeres megvalósításhoz szükséges erőforrásokat.

Olvass tovább Porkoláb-Minarik Annamária és Porkoláb Imre cikke teljes terjedelmében elolvasható a HVG Extra Business 2018/4-es számában.